Informasjon til fagpersoner

SMISO Telemark er et senter for ungdom og voksne som har opplevd seksuelle overgrep, kroppslige krenkelser eller andre grenseoverskridelser. Vi har også tilbud til nærstående, pårørende, partnere eller venner. Vi er et lavterskel tilbud som innebærer at det ikke krever henvising fra lege for å kunne ta kontakt eller benytte seg av våre tilbud, det er gratis og vi gir et første tilbud innen kort tid. Dere som hjelpere kan ta kontakt på vegne av brukere dere møter, og den enkelte kan selv ta direkte kontakt.

1 av 5 kvinner og 1 av 10 menn opplever seksuelle overgrep i løpet av oppveksten, enda flere i et livsløp. Senvirkninger kan gjøre seg gjeldende gjennom hele livet, f.eks. i form av psykiske og fysiske vansker, PTSD og dissosiative lidelser, nødutganger og erstattende handler som rus, spiseforstyrrelse, overtrening osv, og andre kan streve med relasjoner, sin seksualitet eller andre utfordringer.

SMISO Telemark er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og er en privat stiftelse som organisasjonsmessig hører inn under Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Senteret finansieres gjennom midler fra fylkeskommuner, kommuner, stat og Helse Sør-Øst.

Vi skal aktivt arbeide forebyggende og helsefremmende ved å formidle informasjon og kunnskap om seksuelle overgrep til samarbeidspartnere, skoler og andre instanser. Senteret tilbyr også råd og veiledning til fagpersonell i Telemark.

TVERRFAGLIGHET

Ansatte ved senteret utgjør et tverrfaglig team med bred kompetanse på seksuelle overgrep og seinvirkninger av disse. Faggruppene består av personer med høyere utdanning innen pedagogikk og helse- og sosialfag, barnevern og jus, hvor flere har ulike videreutdanninger og lang relevant arbeidserfaring.

SAMARBEID

Flere av senterets brukere har samtidig kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. SMISO Telemark er et supplement til dette, og er samarbeidspartner i enkeltsaker.

VI tilbyr veiledning, debriefing, kurs, og foredrag til samarbeidende personell/enheter på alle nivå i vårt nedslagsfelt. Ta kontakt med oss om du/dere ønsker et samarbeid med oss.

TILBUD TIL BRUKERE

  • Råd og veiledning
  • Samtaler med faglig veileder
  • Selvhjelpsgrupper
  • Kurs for foresatte
  • Temagrupper og temakvelder
  • Kreative, fysiske og sosiale aktiviteter