Informasjon til fagpersoner

SMISO Telemark er et senter for ungdom og voksne som har opplevd seksuelle overgrep, samt for nærtstående.

1 av 5 kvinner og 1 av 10 menn opplever seksuelle overgrep i løpet av oppveksten. Senvirkninger kan gjøre seg gjeldende gjennom hele livet, f.eks. i form av psykiske og fysiske lidelser, rus eller andre utfordringer.

SMISO Telemark er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og er en privat stiftelse som organisasjonsmessig hører inn under Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Senteret finansieres gjennom midler fra fylkeskommuner, kommuner, stat og Helse Sør-Øst.

Vi skal aktivt arbeide forebyggende og helsefremmende ved å formidle informasjon og kunnskap om seksuelle overgrep til samarbeidspartnere, skoler og andre instanser. Senteret tilbyr også råd og veiledning til fagpersonell i Telemark.

TVERRFAGLIGHET

Ansatte ved senteret utgjør et tverrfaglig team med bred kompetanse på seksuelle overgrep og seinvirkninger av disse. Faggruppene består av personer med høyskoleutdanning innen pedagogikk og helse- og sosialfag, barnevern og jus, hvor flere har ulike videreutdanninger og lang relevant arbeidserfaring

SAMARBEID

Flere av senterets brukere har kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. SMISO Telemark er et supplement til dette, og er samarbeidspartner i enkeltsaker.

TILBUD TIL BRUKERE

  • Råd og veiledning
  • Samtaler med faglig veileder
  • Selvhjelpsgrupper
  • Kurs for foresatte
  • Temagrupper og temakvelder
  • Kreative og sosiale aktiviteter