Hvem er vi?

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark er en trosmessig og politisk nøytral stiftelse som drives med støtte fra kommuner i Telemark, fylkeskommunen, Helse sør-øst og statlige midler.

Vedtektene til stiftelsen sier følgende om vår virksomhet:

"Senter mot seksuelle overgreps formål er å gi seksuelt misbrukte og krenkede  av alle kjønn og deres pårørende støtte og veiledning. Senter mot seksuelle overgrep skal gjennom ulike aktiviteter bidra til at brukerne finner sitt egenverd ved hjelp til selvhjelp. Senteret skal bidra til å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep. Dette skal skje gjennom utadrettet virksomhet som foredrag, undervisning, veiledning, bruk av media og gjennom holdningsendringer via brukerne på senteret. Senteret er et supplement til helsevesenet og er et lavterskeltilbud. Tilbudet er gratis, og du trenger ikke henvisning fra lege"

Huset hvor SMISO Telemark har kontor

Ansatte

Vi har stort fokus på kompetanse ved Senteret og har derfor bevisst valgt og ansette mennesker med ulik faglig bakgrunn og yrkeserfaring. 

Inger Lise Stølsvik
Daglig leder

Christine Aune
Veileder

Kristin Tobro
Veileder

Birger Svela
Veileder

Katrine Melfald Pedersen (permisjon)
Veileder

Christina Rogsund
Veileder

Dorthe Groa 

veileder

Styret

Styret består av 7 personer som velges av årsmøtet. For inneværende år er følgende faste medlemmer: Maja Foss Five (styreleder), Marjan Farahmand (vertskommunen Skiens repr), Brigitte Voss, Anders Rambekk, Christine Aune (ansattes representant) Anders Mølmen og Synnøve Skree Skjeldal

Hjelp til selvhjelp

Vi ser på seinvirkninger av overgrep som nødvendige overlevelsesstrategier som en gang ble brukt for å mestre en uholdbar situasjon.

"Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne frem til egne resurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den rettning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv" (Nasjonal plan 2006, IS- 1212).

Taushetsplikt

De ansatte ved Senteret har taushetsplikt likelydende forvaltningslovens § 13. For den enkelte bruker og brukerne i mellom, fremhever vi holdningen om at her snakker vi til hverandre og ikke om hverandre.

Uavhengig av taushetsplikten har vi meldeplikt til barnevernstjenesten og avvergeplikt til politiet om vi gjøres kjent med overgrep mot barn.

Det føres ikke journaler ved Senteret, men vi fører statistikk over antall brukere av de ulike tilbudene. Statistikk er ikke knyttet opp mot navn eller andre gjenkjennende opplysninger.