Hvem er vi?

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark er en trosmessig og politisk nøytral stiftelse som drives med støtte fra kommuner i Telemark, fylkeskommunen, Helse sør-øst og statlige midler.

Vedtektene til stiftelsen sier følgende om vår virksomhet:

"Senter mot seksuelle overgreps formål er å gi seksuelt misbrukte og krenkede menn/kvinner og barn og deres pårørende støtte og veiledning. Senter mot seksuelle overgrep skal gjennom ulike aktiviteter bidra til at brukerne finner sitt egenverd ved hjelp til selvhjelp. Senteret skal bidra til å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep. Dette skal skje gjennom utadrettet virksomhet som foredrag, undervisning, veiledning, bruk av media og gjennom holdningsendringer via brukerne på senteret. Senteret er et supplement til helsevesenet og er et lavterskeltilbud. Tilbudet er gratis, og du trenger ikke henvisning fra lege"


 

Huset hvor SMISO Telemark har kontor

Ansatte

Vi har stort fokus på kompetanse ved Senteret og har derfor bevisst valgt og ansette mennesker med ulik faglig bakgrunn og yrkeserfaring. I tillegg har flere av de ansatte egen erfaring som utsatt for seksuelle overgrep eller som pårørende.

Inger Lise Stølsvik
Daglig leder

Christine Aune
Veileder

Mette Sterner
Veileder

Birger Svela
Veileder

Katrine Melfald Pedersen
Veileder

Christina Rogsund
Veileder

Styret

Styret består av 7 personer som velges av årsmøtet. For inneværende år er følgende faste medlemmer: Terje Talseth Gundersen (styreleder), Jone Blikra, Marjan Farahmand (vertskommunen Skiens repr), Maja Foss Five, Brigitte Voss, Anders Rambekk og Christina Rogsund (ansattes representant)

Hjelp til selvhjelp

Vårt menneskesyn bygger på prinsippet om at evnen til å heles etter seksuelle overgrep ligger i personen selv. Vi gir den utsatte støtte til å bearbeide overgrepene, og bli klar over hvordan de preger livet i dag. Den enkelte bestemmer selv tiden de trenger. Vi ser på seinvirkninger av overgrep som nødvendige overlevelsesstrategier som en gang ble brukt for å mestre en uholdbar situasjon.

"Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne frem til egne resurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den rettning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv" (Nasjonal plan 2006, IS- 1212).

Anonymitet

Vår erfaring er at mange som har opplevd overgrep ikke ønsker at andre skal vite at de går her. Derfor har vi en regel på at ansatte ikke hilser på brukerne ute, hvis ikke brukeren hilser først.

Det er lov å ringe anonymt til Senteret. Det føres ikke journaler ved Senteret. Det du deler med oss, blir ikke nedskrevet eller arkivert. Vi fører statistikk over antall brukere av de ulike tilbudene, men disse er ikke knyttet opp mot navn eller andre gjenkjennende opplysninger.

Taushetsplikt

De ansatte ved Senteret har ordinær taushetsplikt likelydende forvaltningslovens § 13. For den enkelte bruker og brukerne i mellom, fremhever vi holdningen om at her snakker vi til hverandre og ikke om hverandre.

Uavhengig av taushetsplikten har vi meldeplikt til barnevernstjenesten og avvergeplikt til politiet om vi gjøres kjent med overgrep mot barn.